پروفایل

اهداف

در اين سایت در نظر داريم موارد ذيل را آموزش دهيم. و انتظار داريم از نظرات سازنده دوستان استفاده نماييم.

۱- آموزش نرم افزارهاي حسابداري

۲- معرفي نرم افزارهاي حسابداري

۳- حسابداري كاربردي

۴- نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

۵- تهيه ديسكت بيمه

۶- ثبت حسابداري پيشرفته

 |